عمق و فاصله گمانه ها

هيچ قانون خاص براي تعيين موقعيت ، تعداد و عمق گمانه ها وجود ندارد و در حقيقت نمي تواند وجود داشته باشد . تصميم گيري در اين مورد بستگي به سه عامل اساسي : زمين شناسي محل نوع طرح و اهميت آن بستگي دارد . مجموعه اين عوامل شرايط خاص هر طرح را ميسازند و بطور مستقل با آنها برخورد مي شود .

ازآنجا كه يكي از هدفهاي اصلي گمانه زني دستيابي به اطلاعات زمين شناسي محل است معمولا" در مرحله شناسائي مقدماتي هر طرح ، چند گمانه آزمايشي در مناطق از قبل تعيين شده حفر مي شوند و اطلاعات بدست آمده از تغييرات زمين شناسي محل ، شرايط آبهاي زير زمينی ، نحوه اجراي حفاري و كيفيت نمونه ها بازيافتی مورد ارزيابي قرار ميگيرد سپس با درنظر گرفتن نتايج حاصله پيشنهاداتي براي اجراي مراحل بعدي گمانه زني ارائه مي گردد . مناطقي كه از نظر زمين شناسي احتياج به گمانه زني بيشتري دارند شامل :

1- ساختارهاي زمين شناسي كه گسترش محدود دارند مثل دايكها ، سيلها ، عدسیهای واحدهاي سنگي

2- نهشته هاي آبرفتي ، یخچالی و فرسايشي كه داراي ضخامت و گسترش متفاوتي هستند

3- مناطق مشكل زا مثل محل عبور گسلهاي فعال ، محل گسترش شيبهاي ناپايدار .

نوع طرح نيز در كنترل موقعيت و عمل گمانه ها نقش مهمي را ايفا مي كند .    

طرحهاي عمراني را در سه گروه زير تقسيم كردند

1-    طرحهاي پراكنده

شامل ساختمانهاي مجزا و پراكنده مثل دكلهاي رادیو ، ماكروويو ، برق و غيره  ، خانه هاي كوچك و …….

حداقل يك گمانه در محل احداث سازه لازم است عمق گمانه با توجه به ارتفاع سازه تعيين مي شود .

2-    طرحهاي متراكم

مانند ساختمان سازي ، سد سازي ، پل سازي ، و ……. حداقل چهار گمانه در محدوده طرح و يك گمانه در وسط الزاميست عمق گمانه نسبتا" زياد است و براساس ارتفاع سازه و مساحت زمین تعيين مي گردد .

3-    طرحهاي ممتد

4-  مانند جاده سازي ، راه آهن ، مخازن آب ، فاصله گمانه ها از همديگر بيشتر است و عمق گمانه ها كمتر و باتوجه به ارتفاع سازه و گسترش آن تعيين مي گردد .

 

 

 

يك راهنماي كلي تعيين عمق باتوجه به نوع طرح درجدول زير خلاصه شده است

 

نوع طرح

حداقل عمق گمانه

1

مخازن آب

2 برابر ارتفاع حداكثر سطح آب پيش بيني شده در مخزن

2

سد سازي

سد خاكي

5/1 برابر پهناي قاعده سد

سد بتني

5/1-2 برابر ارتفاع سد

3

جاده سازي

هموار

2-4 متر  زير سطح جاده ( براي ايمني بيشتر 5مترزير سطح جاده )

بريدگي

5 متر زير سطح نهائي جاده

خاكريز

1-5/1 برابر ارتفاع خاكريز

4

ديوارهاي حائل

75/0 5/1 برابر ارتفاع ديوارحائل (ازقسمت زيرين پي آن )

5

خاكريز ها

زمين سفت

1 برابر ارتفاع خاكريز

زمين سست

1  برابر پهناي خاكريز

6

پی سازی

منفرد

5/1 برابر پهناي پي از قسمت زيرين آن ( به شكل زير مراجعه شود )

مجتمع

5/1 برابر مجموع پهناي پي ها باضافه فاصله بين آنها

( به شكل زير مراجعه شود )

شمع ريزي

5/1 برابر پهناي پي از فاصله 3/2 عمق     ( به شكل زير مراجعه شود )

7

تونلها و تاسيسات زير زمين

حداقل تا عمق قاعده تونل و تاسيسات از سطح زمين باشد

8

معادن و منابع قرضه

حداقل پائين تر از ضخامت لايه مورد نظر باشد

 

راهنماي تقريبي ديگر براي تعيين فاصله گمانه ها با توجه به نوع طرح توسط داس پيشنهاد شده است كه در جدول زير خلاصه شده است

رديف

نوع طرح

فاصله گمانه ها

1

ساختمانهاي يك طبقه

23-30

2

ساختمانهاي چند طبقه

15-23

3

سد هاي خاكي و خاكريز ها

23-46

4

طرحهاي شهرك سازي

92-61

5

جاده ها و راه آهن

230-305

برادران سوورز روابطي براي محاسبه حداقل عمق گمانه را براي ساختمانهاي چند طبقه بنحو زير پيشنهاد داده اند :

الف ساختمانهاي بتني و تير آهن سبك                                               

ب : ساختمانهاي بتني و تير آهني سنگين                                            

 

که S تعداد طبقات و Zb عمق گمانه می باشد             

+ نوشته شده در  دوشنبه هفتم خرداد ۱۳۸۶ساعت 11:35  توسط مهندس محسني  | 
 

Powered By HurrahSport.Com