پذيرش بتن ، تواتر نمونه برداري و آزمايش مقاومت

پذيرش بتن در كارگاه براساس نتايج آزمايش فشاري نمونه هاي برداشته شده از بتن مصرفي صورت مي گيرد . دفعات نمونه برداري از بتن بايد به نحوي يكنواخت در طول مدت تهيه و مصرف بتن توزيع شوند . نمونه ها بايد از محل نهايي مصرف برداشته شوند.

مقصود از هر نمونه برداري از بتن ، تهيه دو نمونه آزمايشي از آن است كه آزمايش فشاري آنها در سن 28 روزه يا هر سن مقرر شده ديگري انجام پذيرد و متوسط مقاومتهاي فشاري به دست آمده به عنوان نتيجه نهايي آزمايش منظور مي شود. براي ارزيابي كيفيت بتن قبل از موعد مقرر مي توان يك نمونه آزمايشي ديگر به منظور انجام آزمايش مقاومت فشاري تهيه كرد.

نمونه برداري از بتن تازه

الف – براي هر نمونه برداري جهت تعيين مقاومت فشاري ، يك آزمايش اسلامپ نيز صورت گيرد.

ب – در صورتي كه بتن ريزي منحصرا در يك پي ، ديوار ، پايه يا دال و غيره بكار مي رود كه حجم آن كمتر از 30 متر مكعب است براي هر يك از آنها نمونه برداري شود .

ج – در مواردي كه بتن در كارگاه مركزي تهيه مي شود و كنترل ماشين آلات به طريق دستي است از هر 100 متر مكعب براي هر نوع بتن و در صورتي كه كنترل خودكار باشد از هر 200 متر مكعب نمونه برداري صورت گيرد .

د – در بتنهاي داراي حباب هوا ، به ازاي هر نمونه گيري براي تعيين مقاومت فشاري و يا با تشخيص دستگاه نظارت ، در صد هواي بتن اندازه گيري شود .

نمونه ها بايد از محل نهايي مصرف برداشته شوند .

تعداد نمونه ها : حداقل 2 نمونه جهت تعيين مقاومت در سن 28 روزه يا هر سن مقرر شده ديگر بايد گرفته شود.

(معمولا 6 نمونه = 2 نمونه جهت مقاومت 7 يا 11 روزه ، 3 نمونه جهت مقاومت 28 يا 42 روزه و يك نمونه بعنوان نمونه شاهد )

تواتر نمونه برداري

درصورتي كه حجم هر اختلاط بتن بيشتر از يك متر مكعب باشد ، تواتر نمونه برداري بايد بترتيب زير باشد.

1-    براي دالها و ديوارها ، يك نمونه برداري از 30 متر مكعب بتن يا 150 متر مربع سطح

2-    براي تيرها و كلافها ، درصورتي كه جدا از قطعات ديگر بتن ريزي مي شوند ، يك نمونه برداري از 100 متر طول

3-    براي ستونها ، يك نمونه برداري از هر 50 مترطول

4-    در صورتي كه حجم هر اختلاط بتن كمتر از يك متر مكعب باشد مي توان مقادير فوق را به همان نسبت تقليل داد .

5-    حداقل يك نوبت نمونه برداري از هر رده بتن در هر روز الزامي است .

6-    حداقل 6 نوبت نمونه برداري از كل هر سازه الزامي است .

7-    در صورتي كه كل حجم بتن ريخته شده در كارگاه از 30 متر مكعب كمتر باشد مي توان از نمونه برداري صرف نظر كرد مشروط بر آنكه به تشخيص دستگاه نظارت دليلي براي رضايت بخش بودن كيفيت بتن موجود باشد

ب- حجم نمونه گيري بر اساس نظر دستگاه نظارت تعيين مي گردد ولي نبايد از احجام مندرج در جدول زير بيشتر باشد :

نوع بتن

متر مکعب

بتن غیر مسلح

75

بتن مسلح

50

بتن پیش تنیده

30

1-    در هر روز بتن ريزي حداقل يك سري نمونه به ازاي هر طبقه بتن برداشته شود .

2-    چنانچه در يك روز كمتر از سه پيمانه بتن ساخته شود سري نمونه ها از همان پيمانه هاي توليدي برداشته شود .

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه چهارم مهر ۱۳۸۷ساعت 12:56  توسط مهندس محسني  | 
 

Powered By HurrahSport.Com