كيفيت بتن از نظر مقاومت، پايايي و ساير نيازهاي ويژه محيطي بايد با ضوابط مندرج در اين قسمت مطابقت داشته باشد. تطابق ويژگيهاي مواد تشكيل دهنده بتن با ضوابط مندرج در بند 4-2 موضوع مصالح بتن نيز الزامي است.

 4-4-1-2

تعيين نسبتهاي اختلاط بتن در آزمايشگاه بايد طوري باشد كه مقاومت فشاري متوسط مورد نظر مطابق بند 4-4-4 بدست آيد. بتن بايد طوري ساخته شود كه تعداد نمونه‌هايي كه مقاومتي كمتر از مقاومت متوسط فشاري لازم، مطابق بند 4-4-4-4 نشان مي‌دهند، حداقل باشد.

4-4-1-3

كليه ضوابط مربوط به مقاومت فشاري مشخصه بتن بر اساس آزمايشهاي نمونه‌هاي استوانه‌اي به ابعاد 300*150 ميليمتر استوار است. در صورت استفاده از نمونه‌‌هاي استوانه‌اي و يا مكعبي غير استاندارد مقاومت آنها بايد به شرح زير به مقاومت نظير نمونه‌هاي مورد نظر تبديل شود:

الف:  مقاومت نظير نمونه‌‌هاي استوانه‌اي به ابعاد غير استاندارد نسبت به استوانه استاندارد از رابطه زير به دست مي‌آيد:

 

 

 


       كه در آن مقدار φ1 بر حسب a از جدول 4-10 به دست مي‌آيد:

جدول 4-10 مقادير φ1

استوانه a×2a

200*100

300*150

400*200

500*250

600*300

φ1

02/1

00/1

97/0

95/0

91/0

 

ب:   مقاومت نظير نمونه‌‌هاي مكعبي به ابعاد مختلف نسبت به مكعب 200 ميليمتري از رابطه زير به دست مي‌آيد:

 

 

 


       كه در آن مقدار φ2بر حسب b از جدول 4-11 به دست مي‌آيد:

جدول 4-11 مقادير φ2

مكعبي b

100

150

200

250

300

φ2

10/1

00/1

00/1

95/0

9/0

 

پ:   مقاومت نظير نمونه‌‌هاي مكعبي 200 ميليمتري نسبت به استوانه استاندارد از رابطه زير به دست مي‌آيد:

 

 

 


       كه در آن مقدار φ بر حسب محدوده مقاومت فشاري نمونه مكعبي 200 ميليمتر از جدول 4-12 به دست مي‌آيد.

جدول 4-12 مقادير φ

مقاومت فشاري نمونه مكعبي (Mpa)

25

30

35

40

45

50

55

φ

25/1

20/1

17/1

14/1

13/1

11/1

10/1

مقاومت فشاري نمونه استوانه‌اي (Mpa)

با استفاده از ضريب 25/1

25

30

35

40

45

50

 

4-4-1-4

تهيه و آزمايش نمونه‌‌هاي استوانه‌اي بتن بايد مطابق استانداردهاي زير باشد:

الف:  روش نمونه‌برداري از بتن تازه براي نمونه‌برداري مطابق ASTM C172

ب:   روش ساختن و عمل‌آوردن نمونه‌‌هاي آزمايشي بتن در كارگاه براي ساختن نمونه‌ها مطابقASTMC31

پ:   روش آزمايش مقاومت فشاري نمونه‌هاي استوانه‌اي بتن مطابق C39ASTM

4-4-1-5

مقاومت فشاري مشخصه بتن بر اساس آزمايشهاي 28 روزه تعيين مي‌شود.

4-4-1-6

آزمايشهاي مقاومت كششي بتن نبايد مبناي پذيرش بتن در كارگاه باشد، مگر آن كه در مشخصات فني خصوصي پروژه آزمايش مقاومت كششي معيار پذيرش بتن تعيين شده باشد.

+ نوشته شده در  شنبه نوزدهم آبان ۱۳۸۶ساعت 10:40  توسط مهندس محسني  | 
 

Powered By HurrahSport.Com